Câu hỏi phỏng vấn Binary Tree
Câu hỏi

Binary Heap là gì?

Câu trả lời

Cây Heap nhị phân là một cấu trúc dữ liệu dạng cây nhị phân đặc biệt, trong đó mỗi nút cha có giá trị nhỏ hơn hoặc lớn hơn hoặc bằng giá trị của các nút con tùy thuộc vào loại Heap là Max Heap hay Min Heap. Nút gốc của cây Heap thường chứa giá trị tối đa (trong Max Heap) ho...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Giải thích những khác biệt chính giữa cây đỏ-đen (Red-Black - RB) và cây AVL?

middle

Giải thích sự khác biệt giữa Binary TreeBinary Search Tree với một ví dụ?

middle

AVL Tree là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào