Câu hỏi phỏng vấn Data Structures
Câu hỏi

Làm thế nào để biểu diễn đồ thị?

Câu trả lời

Ta có hai cách để biểu diễn đồ thị:

  • Ma trận : Được sử dụng để biểu diễn dữ liệu tuần tự

![Làm thế nào để biểu diễn đồ thị?](https://raw.githubusercontent.com/techmely/techmely-image/main/datastructu...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Ngăn xếp và hàng đợi khác nhau thế nào?

entry

Hàng đợi là gì

senior

B-Tree là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào