Câu hỏi phỏng vấn Data Structures
Câu hỏi

Yêu cầu đối với một đối tượng được sử dụng làm khóa hoặc giá trị trong HashMap là gì?

Câu trả lời

Đối tượng khoá hay giá trị được dùng trong hashmap phải triển khai phương thức equals()hashcode().

Phương t...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sự khác biệt giữa cấu trúc dữ liệu cây và đồ thị

entry

Danh sách liên kết đôi (DDL) là gì?

senior

Viết hàm đệ quy tính chiều cao cây nhị phân trong Java

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào