Câu hỏi

So sánh HeapsMảng khi triển khai Priority Queue?

Câu trả lời

So sánh triển khai Hàng đợi ưu tiên sử dụng Heaps và Mảng:

 • Heaps:

  • Ưu điểm:
   • Thao tác chèn và xóa phần tử ở đỉnh heap (phần tử có giá trị cao nhất hoặc thấp nhất) có độ phức tạp thời gian O(log n).
   • Được sử dụng rộng rãi để triển khai hàng đợi ưu tiên với thời gian truy xuất và xóa tối ưu.
  • Nhược điểm:
   • Không phải tất cả các thao tác đều có thời gian thực hiện tối ưu, ví dụ như tìm kiếm một phần tử cụ thể.
 • Mảng (Array):

  • Ưu điểm:
   • Truy xuất các phần tử ở bất kỳ vị trí nào tr...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Heap là gì?

middle

Ưu điểm của Heap so với Mảng đã được sắp xếp là gì?

junior

Thông thường, Binary Heap được triển khai như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào