Câu hỏi phỏng vấn Data Structures
Câu hỏi

Cây nhị phân là gì?

Câu trả lời

Cây nhị phân là một kiểu câu đặc biệt trong đó mỗi nút có nhiều nhất hai nút con. Cây nhị phân thường được phân chia thành ba tập con rời rạc, tức là gốc của...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Viết hàm Java đếm số lượng nút trong cây

entry

Giải thích quy trình đằng sau việc lưu trữ một biến trong bộ nhớ.

entry

Tại sao Stack được coi là một cấu trúc dữ liệu đệ quy?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào