Câu hỏi phỏng vấn Hash Tables
Câu hỏi

Độ phức tạp của Hash Table là bao nhiêu?

Câu trả lời

Độ phức tạp thời gian trung bình của các thao tác cơ bản trên Hash Table (Bảng băm) như tìm kiếm, chèn hoặc xóa thường là O(1) trong trường hợp tốt nhất và trường hợp trung bình. Tuy nhiên, trong một số trườn...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Độ phức tạp không gian (space complexity) của bảng băm (Hash Table) là bao nhiêu?

junior

Cung cấp một ví dụ đơn giản về Hash Function?

middle

Hash Collision là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào