Câu hỏi phỏng vấn Arrays
Câu hỏi

Sparse Array là gì?

Câu trả lời

Sparse Array (Mảng Thưa)

  • Định nghĩa:

    • Sparse Array là một loại mảng trong lập trình mà chỉ có một số phần tử trong mảng thực sự được gán giá trị, còn lại là các phần tử rỗng hoặc không tồn tại.
  • Đặc điểm Chính:

    • Sparse Array chứa ít phần tử so với kích thước tối đa có thể.
    • Thường sử dụng trong trường hợp có nhiều phần tử trống hoặc không được sử dụng, tiết kiệm không gian bộ nhớ.

Ví dụ

// Một ví dụ về Sparse Array trong JavaScript
let sparseArray =...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Cho bạn 2 arrays unique integers(target và sequence), hãy viết một function check tất cả element trong sequence có xuất hiện ở trong target array hay không và có đúng thứ tự vị trí trong array hay không. Nói cách khác, khi xác định được chúng xuất hiện trùng nhau rồi, thì khi xoá đi các element khác ở trong target, thì elements order của cả 2 array có giống nhau không?

Ví dụ minh hoạ:

target: [3, 1, 7, 5, 10, 2]
sequence: [1, 5, 2]
Result : true

target: [1, 2, 6, 3, 100, 20]
sequence: [1, 3, 6]
Result: false

middle

Ưu điểm của Sorted Arrays là gì?

senior

Bạn sẽ so sánh Dynamic Arrays với Linked Lists như thế nào và ngược lại?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào