Câu hỏi

Cây tìm kiếm nhị phân là gì?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Cây tìm kiếm nhị phân (BST) là một biến thể của cấu trúc dữ liệu cây nhị phân, lưu trữ dữ liệ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Cấu trúc dữ liệu heap là gì?

Xem câu trả lời detail

Cho một bản đồ lưới 2D, m x n trong đó giá trị "1" đại diện cho đất và "0" đại diện cho nước, trả về số lượng các hòn đảo

Xem câu trả lời detail

Sắp xếp tô pô trong đồ thị là gì?

Xem câu trả lời detail

Khi nào sử dụng DFS tốt hơn BFS?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa BFS (Breadth First Search) và DFS (Delth First Search)

Xem câu trả lời detail