Câu hỏi phỏng vấn Binary Tree
Câu hỏi

Red-Black tree là gì?

Câu trả lời

Red-Black tree là một cấu trúc dữ liệu cây nhị phân cân bằng, trong đó mỗi nút được gán một màu, đỏ hoặc đen. Các đặc điểm chính của Red-Black tree bao gồm:

  1. Cân bằng: Cây được duy trì sao cho chiều cao của nó luôn là O(log n), giúp các thao tác chèn, xóa và tìm kiếm có độ phức tạp thời gian O(log n).
  2. Thuộc tính màu sắc: Mỗi nút trong cây được gán một màu đỏ hoặc đen, và cây phải tuân thủ mộ...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Độ phức tạp thời gian cho việc chèn vào Red-Black Tree là bao nhiêu?

middle

Lợi ích và hạn chế của Binary Search Tree (BST) là gì?

senior

Sự khác biệt giữa Heap và Red-Black Tree là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào