Câu hỏi phỏng vấn Data Structures
Câu hỏi

Cho một bản đồ lưới 2D, m x n trong đó giá trị "1" đại diện cho đất và "0" đại diện cho nước, trả về số lượng các hòn đảo

Câu trả lời

Các hạn chế:

m == grid.length
n == grid[i].length
1 <= m, n <= 300

Giá trị của grid[i][j] có thể là 0 hoặc 1.

Ví dụ:

grid = [
  ["1", "1", "1", "0", "0"],
  ["1", "1", "0", "0", "0"],
  ["0", "0", "1", "0", "1"],
  ["0", "0", "0", "1", "1"],
]

Output: 3

Code giải quyết trong Java:

class InterviewBit {
  public int numberOfIslands(char[][] grid) {
    if(grid==null || grid.length==0||grid[0].length==0)
      return 0;

    int m = grid.length;
    int n = grid[0].length;

    int count=0;
    for(int i=0; i<m; i++...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Hàng đợi là gì

entry

Tại sao Stack được coi là một cấu trúc dữ liệu đệ quy?

entry

Ngăn xếp là gì

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào