Câu hỏi

Ngăn xếp là gì

Câu trả lời

Ngăn xếp là một cấu trúc dữ liệu tuyến tính tuân theo cách tiếp cận LIFO (Last In First Out) để truy cập các phần tử.

Các thao tác cơ bản trong ngăn xếp:

  • Push: thêm phần tử vào đỉnh ngăn xếp
  • Pop: lấy phần tử từ đỉnh ngăn xếp
  • Peek: lấy giá trị ph...
Bạn cần đăng nhập để xem
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sự khác biệt giữa cấu trúc dữ liệu cây và đồ thị

entry

Hàng đợi là gì

middle

Có thể lưu trữ một khóa trùng lặp trong HashMap không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào