Câu hỏi phỏng vấn Data Structures
Câu hỏi

Ngăn xếp là gì

Câu trả lời

Ngăn xếp là một cấu trúc dữ liệu tuyến tính tuân theo cách tiếp cận LIFO (Last In First Out) để truy cập các phần tử.

Các thao tác cơ bản trong ngăn xếp:

  • Push: thêm phần tử vào đỉnh ngăn xếp
  • Pop: lấy phần tử từ đỉnh ngăn xếp
  • Peek: lấy giá trị ph...
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

B-trees được sử dụng trong thực tế như thế nào?

middle

Cấu trúc dữ liệu đồ thị là gì?

middle

Sparse Array là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào