Câu hỏi

Ngăn xếp là gì

entry
Ẩn câu trả lời detail

Ngăn xếp là một cấu trúc dữ liệu tuyến tính tuân theo cách tiếp cận LIFO (Last In First Out) để truy cậ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Cấu trúc dữ liệu heap là gì?

Xem câu trả lời detail

Cho một bản đồ lưới 2D, m x n trong đó giá trị "1" đại diện cho đất và "0" đại diện cho nước, trả về số lượng các hòn đảo

Xem câu trả lời detail

Sắp xếp tô pô trong đồ thị là gì?

Xem câu trả lời detail

Khi nào sử dụng DFS tốt hơn BFS?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa BFS (Breadth First Search) và DFS (Delth First Search)

Xem câu trả lời detail