Câu hỏi phỏng vấn Data Structures
Câu hỏi

Bạn có thể nói sự khác biệt giữa cấu trúc dữ liệu tuyến tính và phi tuyến tính?

Câu trả lời

Nếu các phần tử của cấu trúc dữ liệu là một chuỗi hay danh sách tuyến tính thì nó gọi là cấu trúc dữ liệu tuyến tính. Trong khi đó, cấu trúc dữ liệu cho duyệt các phần tử không theo thứ tự nào gọi cấu trúc dữ liệu phi tuyến tính.

Danh sách, ngăn xếp và hàng đợi là v...

entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Làm thế nào để lựa chọn giữa việc sử dụng Bảng băm (Hash Table) và Cây tiền tố (Trie - Prefix Tree)?

entry

Giải thích quy trình đằng sau việc lưu trữ một biến trong bộ nhớ.

entry

Triển khai ngăn xếp bằng hàng đợi?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào