Câu hỏi

Định nghĩa Stack là gì?

Câu trả lời

Stack là một cấu trúc dữ liệu trong lập trình máy tính với các tính chất sau:

  • LIFO (Last-In-First-Out): Đây là nguyên tắc quản lý dữ liệu trong Stack, tức là phần tử cuối cùng được thêm vào là phần tử đầu tiên được lấy ra.
  • Thao tác chính:
    • Push: Thêm một phần tử vào đỉnh của Stack.
    • Pop: Xóa phần tử ở đỉnh của Stack.
    • Peek (hoặc Top): Truy xuất phần tử ở đỉnh Stack mà không xóa nó.
  • Cấu trúc vật lý: Stack có thể triển khai bằng mảng (Array) hoặc danh...
Bạn cần đăng nhập để xem
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác nhau giữa stackheap là gì?

senior

Làm thế nào để chuyển đổi một Queue thành Stack?

middle

Giải thích các biểu thức Infix, Prefix và Postfix là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào