Câu hỏi phỏng vấn Linked Lists
Câu hỏi

Khi nào thì Linked Lists hữu ích?

Câu trả lời

Linked Lists hữu ích trong các trường hợp sau:

  1. Thêm/xóa linh hoạt: Danh sách Liên kết cho phép thêm và xóa phần tử một cách dễ dàng mà không cần phải di chuyển phần còn lại của danh sách.
  2. Kích thước có thể thay đổi: Danh sách Liên kết linh hoạt trong việc thay đổi kích thước, không giống như m...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Khi nào thì việc có một vòng lặp trong danh sách liên kết (Linked List) là hữu ích?

middle

Khi nào chúng ta nên sử dụng Linked List thay vì Array/Array List?

junior

Có những loại Linked Lists nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào