Câu hỏi

Mảng đa chiều là gì?

Câu trả lời

Mảng đa chiều là những cấu trúc dữ liệu mảng trên nhiều chiều khác nhau.

Điều này chỉ ra rằng sẽ có nhiều hơn một ch...

Bạn cần đăng nhập để xem