Câu hỏi

Mảng đa chiều là gì?

Câu trả lời

Mảng đa chiều là những cấu trúc dữ liệu mảng trên nhiều chiều khác nhau.

Điều này chỉ ra rằng sẽ có nhiều hơn một chỉ mục cho mỗi điểm lưu trữ. Loại cấu trúc dữ liệu này chủ yếu được sử dụng trong trường hợp dữ liệu không thể được biểu diễn hoặc lưu trữ trên mảng ...

Bạn cần đăng nhập để xem