Câu hỏi

Hãy định nghĩa về Linked List?

Câu trả lời

Linked List là một cấu trúc dữ liệu trong lập trình, được sử dụng để lưu trữ và quản lý dãy các phần tử. Nó bao gồm một chuỗi các nút (nodes), mỗi nút lưu trữ dữ liệu và một tham chiếu (pointer) đến nút tiếp theo trong chuỗi. Các nút này không được lưu ...

Bạn cần đăng nhập để xem
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Cách triển khai Linked List bằng Stack là gì?

senior

Làm thế nào để duyệt qua một Linked List trong O(n^1/2)?

middle

Khi nào thì nên sử dụng Danh sách (List) so với Danh sách Liên kết (LinkedList)?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào