Câu hỏi

Queue là gì?

Câu trả lời

Queue là một cấu trúc dữ liệu trong lập trình, hoạt động theo nguyên tắc 'First-In-First-Out' (FIFO). Điều này có nghĩa là phần tử được thêm vào đầu tiên (vào hàng đợi trước nhất) sẽ được loại bỏ đầu tiên khi thực hiện thao tác lo...

Bạn cần đăng nhập để xem
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Phân tích phức tạp của các hoạt động trong hàng đợi là gì?

junior

Có những loại hàng đợi (Queue) nào?

entry

Liệt kê một số ứng dụng thực tế của Hàng đợi (Queue)?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào