Câu hỏi phỏng vấn Data Structures
Câu hỏi

Số lượng nút tối đa của cây nhị phân có chiều dài k

Câu trả lời

Số lượng nút tối đa là ...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Danh sách liên kết là tuyến tính hay phi tuyến tính?

senior

Khi nào doubly linked list hiệu quả hơn singly linked list?

senior

Tries có những ưu điểm chính nào so với Hash Tables?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào