Câu hỏi phỏng vấn Trees
Câu hỏi

B-Tree là gì?

Câu trả lời

B-Tree là một cấu trúc dữ liệu cây cân bằng có khả năng lưu trữ và sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần một cách hiệu quả. Cấu trúc B-Tree được thiết kế để hoạt động tốt trong việc lưu trữ dữ liệu trên đĩa hoặc trong bộ nhớ thứ cấp.

Đặc điểm chính của B-Tree bao gồm:

  1. Đa cấp: B-Tree được chia thành các cấp, mỗi cấp có thể chứa nhiều khóa và con trỏ tới các nút con.
  2. Sắp xếp và cân bằng: Các nút tro...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Tại sao chúng ta cần một cấu trúc dữ liệu riêng như B-Tree cho cơ sở dữ liệu và hệ thống tệp tin?

middle

Đường kính của một cây (Diameter of a Tree) là gì?

senior

Sự khác biệt giữa Heap và Red-Black Tree là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào