Câu hỏi

Cấu trúc dữ liệu cây là gì?

Câu trả lời

Cây là một cấu trúc dữ liệu đệ quy, phi tuyến tính bao gồm tập hợp một hoặc nhiều nút dữ liệu trong đó một nút được chỉ định là gốc và các nút còn lại được gọi là con của gốc.

Cây tổ chức dữ liệu theo cách phân cấp.

Cấu trúc dữ liệu cây được sử dụng phổ bi...

Bạn cần đăng nhập để xem