Câu hỏi phỏng vấn Linked Lists
Câu hỏi

Có những loại Linked Lists nào?

Câu trả lời

Có ba loại chính của Danh sách Liên kết:

  1. Danh sách Liên kết Đơn (Singly Linked List): Mỗi nút chỉ có một con trỏ trỏ đến nút tiếp theo trong danh sách.
  2. Danh sách Liên kết Đôi (Doubly Linked List): Mỗi nút có h...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Tại sao thao tác xóa và chèn trong linked list có độ phức tạp O(1)?

junior

Khi nào thì Linked Lists hữu ích?

middle

Khi nào thì nên sử dụng Danh sách (List) so với Danh sách Liên kết (LinkedList)?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào