Câu hỏi phỏng vấn Data Structures
Câu hỏi

Hashmap trong Java là gì?

Câu trả lời

HashMap trong Java là một bảng băm dựa trên việc thực hiện Java's Map interface. Map là một tập hợp các cặp key-value. Nó ánh xạ các key tới ...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Triển khai hàng đợi bằng ngăn xếp

entry

Bạn có thể nói sự khác biệt giữa cấu trúc dữ liệu tuyến tính và phi tuyến tính?

senior

Viết hàm Java đếm số lượng nút trong cây

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào