Câu hỏi

Duyệt cây là gì?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Duyệt cây là quá trình đi qua tất cả nút trong cây. Từ gốc (root) là nút đầu tiên đến tất cả các nút được liên kết. Có 3 cách duyệt cây:

1. Duyệt trung thứ tự:

  • Thuật toán:
    • Bước 1: Duyệt cây con bên trái, gọi InOrder(root.left)
    • Bước 2: Duyệt root
    • Bước 3: Duyệt cây con bên phải, gọi InOrder(root.right)
  • Code Java:

```java // Print inorder traversal of given tree. void printInorderTraversal(Node root) { if (root == null) return;

//first travers...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Cấu trúc dữ liệu heap là gì?

Xem câu trả lời detail

Cho một bản đồ lưới 2D, m x n trong đó giá trị "1" đại diện cho đất và "0" đại diện cho nước, trả về số lượng các hòn đảo

Xem câu trả lời detail

Sắp xếp tô pô trong đồ thị là gì?

Xem câu trả lời detail

Khi nào sử dụng DFS tốt hơn BFS?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa BFS (Breadth First Search) và DFS (Delth First Search)

Xem câu trả lời detail