Câu hỏi phỏng vấn Data Structures
Câu hỏi

Duyệt cây là gì?

Câu trả lời

Duyệt cây là quá trình đi qua tất cả nút trong cây. Từ gốc (root) là nút đầu tiên đến tất cả các nút được liên kết. Có 3 cách duyệt cây:

1. Duyệt trung thứ tự:

 • Thuật toán:
  • Bước 1: Duyệt cây con bên trái, gọi InOrder(root.left)
  • Bước 2: Duyệt root
  • Bước 3: Duyệt cây con bên phải, gọi InOrder(root.right)
 • Code Java:
// Print inorder traversal of given tree.
void printInorderTraversal(Node root) 
{ 
  if (root == null) 
    return; 

  //first traverse to the left subtree
  printInorderTraversal(root.left); 

  //then print the data of node
  System.out.print(root.data + " "); 

  //then traverse to the right subtree
  printInorderTraversal(root.right); 
}
 • Dùng: cho tìm kiếm kiếm cây nhị phân.

2. Duyệt tiền thứ tự:

 • Thuật toán:
  • Bước 1: Duyệt root
  • Bước 2: Duyệt cây con bên trái, gọi InOrder(root.left)
  • Bước 3: Duyệt cây con bên phải, gọi InOrder(root.right)
 • Code Java:
// Print preorder traversal of given tree.
void printPreorderTraversal(Node root) 
{ 
  if (root == null) 
    return; 
  //first print the data of node
  System.out.print(root.data + " "); 

  //then traverse to the left subtree
  printPreorderTraver...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Định nghĩa Stack là gì?

entry

Hãy định nghĩa về Linked List?

expert

B-trees được sử dụng trong thực tế như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào