Câu hỏi

Associative Array là gì?

Câu trả lời

Associative Array (Mảng Kết hợp):

 • Định nghĩa:

  • Là một cấu trúc dữ liệu lưu trữ dữ liệu dưới dạng cặp key-value (khóa-giá trị), tương tự như Từ điển (Dictionary) hoặc Bảng băm (Hash table).
 • Truy cập Phần tử:

  • Các phần tử trong Associative Array được truy cập thông qua một khóa (key) duy nhất.
 • Đặc điểm Chính:

  • Cho phép lưu trữ các giá trị dưới dạng cặp key-value, trong đó mỗi khóa duy nhất tương ứng với một giá trị cụ thể.

Ví dụ:

// Một ví dụ của Associative Array trong JavaScript
let user = {
 name: 'John',
 age: 30,
 email: 'john@example.com'
};

// Truy cập thông ti...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Mô tả một số đặc điểm của cấu trúc dữ liệu mảng (Array)?

middle

Độ phức tạp thời gian (time complexities) của các phép toán trên mảng đã được sắp xếp là gì?

middle

So sánh việc triển khai Stack dựa trên mảng (Array) và dựa trên Linked List?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào