Câu hỏi

Triển khai hàng đợi bằng ngăn xếp

Câu trả lời

Một hàng đợi có thể triển khai bằng cách dùng hai ngăn xếp.

Cho hàng đợi q và hai ngăn xếp stack1stack2 để triển khai q. Ta biết ngăn xếp hỗ trợ các thao tác push, pop và peek, ta sẽ dùng các thao tác đó để mô phỏng các hoạt động của hàng đợi, enqueue và dequeue. Do đó, hàng đợi q có thể triển khai theo hai cách (cả hai cách đều có độ phức tạp không ...

Bạn cần đăng nhập để xem