Câu hỏi phỏng vấn Heaps and Maps
Câu hỏi

Priority Queue là gì?

Câu trả lời

Priority Queue là một cấu trúc dữ liệu trong lập trình máy tính, nơi mà mỗi phần tử được gán một mức ưu tiên (priority), và các phần tử được xử lý theo thứ tự ưu tiên cao nhất trước. Các phần tử có mức ưu tiên cao sẽ được ưu tiên xử lý trước so với những phần tử có mức ưu tiên thấp hơn...

entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Thông thường, Binary Heap được triển khai như thế nào?

middle

Ưu điểm của Heap so với Mảng đã được sắp xếp là gì?

senior

Làm thế nào để tìm 100 số lớn nhất trong một mảng gồm 1 tỷ số?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào