Câu hỏi phỏng vấn Trees
Câu hỏi

Khái niệm Tree Data Structure là gì?

Câu trả lời

Cây là một cấu trúc dữ liệu không tuyến tính được tổ chức theo cấu trúc phân cấp hoặc cấu trúc phân nhánh, bắt nguồn từ một nút gốc. Mỗi nút trong cây có thể có một hoặc nhiều nút con, và mỗi nút con có thể chứa các nút con khác. Cấu trúc cây phân cấp này thường được sử dụng để mô hình hoá các mối quan hệ phân nhánh hoặc các dữ liệu có tổ chức theo cấu trúc phân cấp, như cây genealogical, cấu trúc thư mục máy tính, hoặc cấu trúc DOM trong HTML.

Cấu trúc cây bao gồm các thành p...

entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Giải thích cách cân bằng cây AVL?

expert

Tại sao chúng ta cần một cấu trúc dữ liệu riêng như B-Tree cho cơ sở dữ liệu và hệ thống tệp tin?

middle

Cung cấp một số ví dụ thực tế về việc sử dụng tìm kiếm theo chiều sâu (DFS) so với tìm kiếm theo chiều rộng (BFS)?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào