Câu hỏi

Triple-Slash Directive trong typescript là gì

senior
Ẩn câu trả lời detail

Triple-slash directive là một loại chú thích (annotation) trong TypeScript, cho phép định nghĩa và chỉ định các khai báo và tham chiếu đến các tệp khác trong một tệp TypeScript.

Triple-slash directive...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Anonymous function (hàm ẩn danh) là gì?

Xem câu trả lời detail

Interface trong Typescript là gì?

Xem câu trả lời detail

Cách đặt tên biến trong TypeScript như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Các kiểu dữ liệu trong Typescript là gì?

Xem câu trả lời detail

Triple-Slash Directive trong typescript là gì

Xem câu trả lời detail