Câu hỏi phỏng vấn Typescript
Câu hỏi

Triple-Slash Directive trong typescript là gì

Câu trả lời

Trong TypeScript, Triple-Slash Directives là những dòng bình luận đặc biệt chứa một thẻ XML duy nhất. Nội dung của bình luận này được sử dụng như là các chỉ thị cho trình biên dịch (compiler). Các Triple-Slash Directives chỉ hợp lệ ở đầu của tệp chứa chúng và chỉ có thể được tiếp theo bởi các bình luận một dòng hoặc nhiều dòng, bao gồm cả các Triple-Slash Directives khác. Nếu chúng được tìm thấy sau một câu lệnh hoặc khai báo, chúng sẽ được coi như là bình luận một dòng thông thường và không mang ý nghĩa đặc biệt nào.

Có ba loại Triple-Slash Directives chính được sử dụng trong TypeScript:

  1. <reference path="..." />: Đây là Triple-Slash Directive phổ biến nhất, được sử dụng để khai báo sự phụ thuộc giữa các tệp. Nó hướng dẫn trình biên dịch bao gồm các tệp bổ sung trong quá trình biên dịch và cũng được sử dụng như một phương pháp để sắp xếp thứ tự đầu ra khi sử dụng out hoặc outFile. Các tệp được phát ra đến vị trí tệp đầu ra theo cùng thứ tự như đầu vào sau quá trình tiền xử lý.
  2. <reference types="..." />: Tương tự như directive <reference path="..." />, nhưng được sử dụng để khai báo sự phụ thuộc vào một gói. Quá trình giải quy...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm thế nào để thêm các kiểu vào một interface từ một interface khác hoặc mở rộng các kiểu trong TypeScript?

middle

Optional parameters function trong Typescript là gì?

middle

Làm thế nào để tạo một mảng với độ dài cụ thể hoặc các phần tử mảng trong TypeScript?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào