Câu hỏi

What is Reliability?

Câu trả lời

Reliability is the probability that a system performs correctly during a specific time duration. Durin...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi