0
0
Posts
Thien Thien

Cấu Trúc của Một HTTP Request: Đi Sâu vào Việc Gửi Yêu Cầu Trên Web

Đăng vào 6 months ago

• 2 phút đọc

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Request, hay yêu cầu HTTP, đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải dữ liệu trên internet. Mỗi khi bạn truy cập một trang web, gửi dữ liệu từ một ứng dụng, hoặc tương tác với một dịch vụ trực tuyến, bạn thực hiện một HTTP Request. Hãy cùng đi sâu vào cấu trúc của một HTTP Request và hiểu rõ hơn về cách chúng hoạt động.

1. HTTP Request là gì?

HTTP Request là yêu cầu gửi từ client (như trình duyệt web, ứng dụng di động, hoặc thiết bị khác) tới server. Đây là cách mà client yêu cầu thông tin hoặc thực hiện hành động trên server, như lấy trang web, gửi dữ liệu, cập nhật thông tin, hoặc xóa dữ liệu.

2. Cấu Trúc Cơ Bản của Một HTTP Request

Một HTTP Request bao gồm các phần chính sau:

a. Method: Định nghĩa loại hành động mà client muốn thực hiện trên server. Các phương thức phổ biến nhất là:

 • GET: Lấy dữ liệu từ server.
 • POST: Gửi dữ liệu đến server để xử lý.
 • PUT: Cập nhật dữ liệu trên server.
 • DELETE: Xóa dữ liệu khỏi server.
 • PATCH: Cập nhật một phần nhỏ của dữ liệu trên server.

b. URL (Uniform Resource Locator): Xác định địa chỉ của resource mà client muốn tương tác. Ví dụ: https://www.example.com/path/to/resource

c. Headers: Là thông tin bổ sung về request như định dạng dữ liệu mong muốn, kiểu ngôn ngữ, thông tin về client và server, và các thông tin khác nhau.

Ví dụ:

GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8

d. Body (Nội dung): Thường được sử dụng trong các phương thức như POST, PUT, PATCH để gửi dữ liệu lên server. Ví dụ: dữ liệu biểu mẫu từ một trang web.

3. Phân Tích Chi Tiết Các Phần của Một HTTP Request

a. Method (Phương Thức):

 • GET: Sử dụng để lấy dữ liệu từ server. Thông thường không có body và dữ liệu được truyền qua URL.

  Ví dụ:

  GET /products?id=123 HTTP/1.1
 • POST: Thường được sử dụng để gửi dữ liệu từ form hoặc các nguồn khác lên server.

  Ví dụ:

  POST /submit_form.php HTTP/1.1
  Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
  Content-Length: 27
  
  username=johndoe&password=123

b. Headers (Tiêu Đề):

 • User-Agent: Xác định thông tin về trình duyệt hoặc ứng dụng gửi request.
 • Accept: Xác định định dạng dữ liệu mà client mong muốn nhận từ server.
 • Content-Type: Xác định định dạng của dữ liệu gửi đi, thường được sử dụng trong POST, PUT, PATCH.

c. Body (Nội Dung):

 • Trong trường hợp POST, PUT, PATCH, body chứa dữ liệu mà client muốn gửi đến server. Ví dụ: thông tin từ biểu mẫu.

Kết Luận

Một HTTP Request là cấu trúc cơ bản mà mọi truy cập vào trang web, gửi dữ liệu, hoặc tương tác với server đều sử dụng. Hiểu rõ cấu trúc này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách thông tin được truyền tải và xử lý trên internet.

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn
entry

Bạn có thể giải thích sự khác nhau giữa cấu trúc tập tin và cấu trúc lưu trữ?

entry

Mô tả một số đặc điểm của cấu trúc dữ liệu mảng (Array)?

entry

Bạn biết gì về ký hiệu big-O (big-O notation) và bạn có thể cho biết một số ví dụ liên quan đến các cấu trúc dữ liệu khác nhau?

entry

Tại sao Stack được coi là một cấu trúc dữ liệu đệ quy?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào