0
0
Posts
Thaycacac
Thaycacac thaycacac

Props trong vuejs

Đăng vào 11 days ago

• 2 phút đọc

Chủ đề:

Vuejs

Props trong Vue.js là một cách để truyền dữ liệu từ component cha đến component con. Props cho phép bạn truyền các giá trị từ component cha vào component con để tái sử dụng và tạo các components linh hoạt và tái sử dụng được.

Props là một cách để chia sẻ dữ liệu giữa các components trong một ứng dụng Vue. Khi bạn tạo một component, bạn có thể định nghĩa các props là các giá trị được truyền vào component từ bên ngoài. Props có thể được sử dụng trong template, script hoặc cả hai.

Ví dụ về props

Ví dụ, hãy xem xét một component Greeting có một prop name:

<!-- Greeting.vue -->
<template>
 <div>
  <p>Hello, {{ name }}!</p>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 props: {
  name: String
 }
}
</script>

Trong ví dụ trên, component Greeting có một prop name được định nghĩa là một chuỗi. Khi bạn sử dụng component Greeting trong một ứng dụng, bạn có thể truyền giá trị cho prop name như sau:

<!-- App.vue -->
<template>
 <div>
  <Greeting name="John" />
 </div>
</template>

Trong ví dụ trên, component Greeting sẽ hiển thị "Hello, John!".

Các đặc điểm của props

Props có các đặc điểm sau:

 1. Props là một cách để chia sẻ dữ liệu: Props cho phép bạn chia sẻ dữ liệu giữa các components trong một ứng dụng.
 2. Props là một cách để truyền dữ liệu từ bên ngoài: Props cho phép bạn truyền dữ liệu từ bên ngoài vào component.
 3. Props có thể được sử dụng trong template, script hoặc cả hai: Props có thể được sử dụng trong template, script hoặc cả hai.
 4. Props có thể được định nghĩa là các giá trị được truyền vào component: Props có thể được định nghĩa là các giá trị được truyền vào component từ bên ngoài.

Các cách sử dụng props

Props có các cách sử dụng sau:

 1. Sử dụng props trong template: Props có thể được sử dụng trong template của component để hiển thị dữ liệu.
 2. Sử dụng props trong script: Props có thể được sử dụng trong script của component để xử lý dữ liệu.
 3. Sử dụng props để truyền dữ liệu giữa các components: Props có thể được sử dụng để truyền dữ liệu giữa các components trong một ứng dụng.

Các lợi ích của props

Props có các lợi ích sau:

 1. Tái sử dụng: Props cho phép bạn tái sử dụng các components trong một ứng dụng.
 2. Linh hoạt: Props cho phép bạn truyền dữ liệu từ bên ngoài vào component, làm cho component trở thành linh hoạt hơn.
 3. Dễ dàng maintain: Props cho phép bạn dễ dàng maintain các components trong một ứng dụng.

Tóm lại, props là một cách để truyền dữ liệu từ component cha đến component con trong Vue.js. Props cho phép bạn chia sẻ dữ liệu giữa các components, tái sử dụng các components và tạo các components linh hoạt và tái sử dụng được.

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn
entry

What are props in React?

entry

Dữ liệu được lưu trữ trong container sẽ bị mất trong những trường hợp nào?

entry

Tầm quan trọng của việc tạo mẫu trong thiết kế là gì?

entry

Các thành phần chính trong Microservices?

Bài viết được đề xuất

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào