0
0
Posts
Thien Thien

RESTful API là?

Đăng vào 5 months ago

• 2 phút đọc

Chủ đề:

RESTful API

RESTful API là một tiêu chuẩn được sử dụng để thiết kế các API cho các ứng dụng web, hướng tới việc quản lý các resource. Nó tập trung vào việc định rõ các tài nguyên hệ thống (ví dụ: văn bản, ảnh, âm thanh, video hoặc dữ liệu động), bao gồm cả trạng thái của các tài nguyên này, và truyền tải chúng qua giao thức HTTP.

Các Khái Niệm Cơ Bản:

API (Application Programming Interface):

API là một tập hợp các quy tắc và cơ chế mà ứng dụng hoặc thành phần sử dụng để tương tác với một ứng dụng hoặc thành phần khác. API có thể trả về dữ liệu ở các định dạng phổ biến như JSON hoặc XML.

REST (REpresentational State Transfer):

REST là một kiểu kiến trúc để viết API, sử dụng phương thức HTTP để tạo giao tiếp giữa các máy. Thay vì sử dụng một URL để xử lý thông tin người dùng, REST gửi các yêu cầu HTTP như GET, POST, DELETE đến một URL để xử lý dữ liệu.

RESTful API:

RESTful API là một tiêu chuẩn thiết kế API theo nguyên lý của REST. Nó được sử dụng rộng rãi trong phát triển ứng dụng web và mobile để tạo giao tiếp giữa các thành phần khác nhau.

Hoạt Động Cơ Bản của REST:

REST hoạt động chủ yếu dựa trên giao thức HTTP và sử dụng các phương thức HTTP cơ bản như:

 • GET (SELECT): Trả về một resource hoặc danh sách resource.
 • POST (CREATE): Tạo mới một resource.
 • PUT (UPDATE): Cập nhật thông tin cho resource.
 • DELETE (DELETE): Xoá một resource.

Authentication và Dữ Liệu Trả Về:

RESTful API sử dụng access_token cho mỗi request thay vì sử dụng session và cookie. Dữ liệu trả về thường có định dạng JSON.

Ví dụ:

{
  "data": {
    "id": "1",
    "name": "Thien"
  }
}

Status Code:

Khi thực hiện một API request, các status code quan trọng bao gồm:

 • 200 OK: Trả về thành công cho các phương thức GET, PUT, PATCH hoặc DELETE.
 • 201 Created: Trả về khi một resource được tạo thành công.
 • 204 No Content: Trả về khi resource được xoá thành công.
 • 404 Not Found: Không tìm thấy resource từ URI.

Nên Sử Dụng Version:

Luôn nên sử dụng version để hỗ trợ nâng cấp API mà vẫn giữ tương thích với các phiên bản cũ.

Xây Dựng API với Laravel:

Laravel cung cấp các khái niệm như HTTP Request, RESTful Route, Resource Controllers để xây dựng RESTful API một cách thuận tiện. Các loại HTTP request như GET và POST được sử dụng để lấy thông tin từ server và gửi thông tin tới server.

RESTful Route và Resource Controllers giúp xây dựng các endpoint và xử lý các thao tác như Create, Read, Update, Delete. Laravel cũng hỗ trợ Eloquent Resources để chuyển đổi dữ liệu trước khi trả về cho người dùng.

Tổng Kết:

RESTful API là một tiêu chuẩn quan trọng trong phát triển ứng dụng web, đặc biệt là khi sử dụng Laravel, bạn có thể tận dụng các tính năng mạnh mẽ của framework để xây dựng API một cách dễ dàng và hiệu quả.

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn
entry

What is API Design?

entry

ASP.NET Web API là gì?

entry

What is Context API in ReactJS?

entry

What is API Design?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào