0
0
Posts
E
Ethanon ethannon7

So Sánh Các Toán Tử is, is not với (==), (!=) trong Python

Đăng vào 12 days ago

• 3 phút đọc

Chủ đề:

Python

Trong Python, việc so sánh giữa các đối tượng là một phần không thể thiếu trong quá trình lập trình. Python cung cấp các toán tử so sánh như ==, !=, is, và is not để kiểm tra sự tương đương và định danh giữa các đối tượng. Mặc dù trên bề mặt, các toán tử này có vẻ tương tự nhau, nhưng chúng thực sự hoạt động dựa trên những nguyên tắc khác nhau và có những ứng dụng cụ thể trong các tình huống khác nhau.

Toán Tử Đẳng Thức (==) và Không Đẳng Thức (!=)

Toán tử == kiểm tra xem giá trị của hai toán hạng có bằng nhau hay không, trong khi != kiểm tra xem chúng có khác nhau hay không[6][9]. Điều quan trọng cần lưu ý là các toán tử này so sánh giá trị của đối tượng, không phải định danh (hay tham chiếu) của chúng.

Ví dụ:

list1 = [1, 2, 3]
list2 = [1, 2, 3]

print(list1 == list2) # True
print(list1 != list2) # False

Trong ví dụ trên, mặc dù list1list2 là hai đối tượng khác nhau trong bộ nhớ, nhưng chúng có giá trị giống nhau, do đó list1 == list2 trả về Truelist1 != list2 trả về False.

Toán Tử Định Danh (is) và Không Định Danh (is not)

Khác với ==!=, toán tử isis not so sánh định danh (tham chiếu) của hai đối tượng, không phải giá trị của chúng. Nếu hai biến tham chiếu đến cùng một đối tượng trong bộ nhớ, is trả về Trueis not trả về False.

Ví dụ:

list1 = [1, 2, 3]
list2 = list1
list3 = [1, 2, 3]

print(list1 is list2) # True
print(list1 is list3) # False
print(list1 is not list3) # True

Trong ví dụ này, list1list2 tham chiếu đến cùng một đối tượng, do đó list1 is list2 trả về True. Tuy nhiên, list3 là một đối tượng khác có cùng giá trị với list1, nhưng không phải là cùng một đối tượng, do đó list1 is list3 trả về False.

Sự Khác Biệt Giữa Đẳng Thức và Định Danh

Sự khác biệt cơ bản giữa ==/!=is/is not==!= so sánh giá trị của đối tượng, trong khi isis not so sánh định danh của chúng. Điều này có nghĩa là ==!= kiểm tra xem hai đối tượng có giống nhau về mặt giá trị hay không, còn isis not kiểm tra xem chúng có phải là cùng một đối tượng trong bộ nhớ hay không.

Khi Nào Sử Dụng Đẳng Thức và Định Danh

 • Sử dụng ==!= khi bạn muốn so sánh giá trị của hai đối tượng.
 • Sử dụng isis not khi bạn muốn kiểm tra xem hai biến có tham chiếu đến cùng một đối tượng hay không, điều này thường được sử dụng để kiểm tra với các giá trị đơn giản như None.

Ví dụ:

a = None
if a is None:
  print("a is None")
else:
  print("a is not None")

Trong ví dụ trên, is được sử dụng để kiểm tra xem biến a có tham chiếu đến None hay không, đây là cách sử dụng phổ biến của toán tử is.

Kết Luận

Trong Python, việc hiểu rõ sự khác biệt giữa các toán tử so sánh ==, != và các toán tử định danh is, is not là rất quan trọng. Mỗi toán tử có mục đích sử dụng cụ thể và không thể thay thế lẫn nhau trong mọi tình huống. Việc lựa chọn đúng toán tử trong từng trường hợp cụ thể sẽ giúp chương trình của bạn chính xác và dễ đọc hơn.

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn
entry

Biến cục bộbiến toàn cục trong Python là gì?

entry

Tại sao các thuật toán sắp xếp quan trọng?

entry

Liệt kê các kiểu dữ liệu trong Python?

entry

So sánh ===== trong Javascript?

Bài viết cùng tác giả

Không có kết quả

Không có kết quả

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào