0
0
Posts
BK
BC Kyobckyo2000

Tạo Ứng Dụng Microservices Đơn Giản Với Spring Boot

Đăng vào a month ago

• 2 phút đọc

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một ứng dụng Microservices đơn giản sử dụng Spring Boot. Microservices là một kiến trúc phần mềm cho phép phát triển các ứng dụng dưới dạng một tập hợp các dịch vụ nhỏ, độc lập, và có thể triển khai một cách linh hoạt. Sử dụng Spring Boot, việc phát triển các microservices trở nên đơn giản hơn nhờ vào khả năng tự động cấu hình và khởi động nhanh chóng.

Bước 1: Thiết Lập Môi Trường

Để bắt đầu, bạn cần có môi trường phát triển Java cài đặt JDK (phiên bản 8 trở lên) và một IDE như IntelliJ IDEA hoặc Eclipse. Bạn cũng cần Maven hoặc Gradle để quản lý các phụ thuộc và xây dựng dự án.

Bước 2: Tạo Dự Án Spring Boot

Sử dụng Spring Initializr (https://start.spring.io/), tạo một dự án mới với các thông số sau:

 • Project: Maven Project
 • Language: Java
 • Spring Boot: Chọn phiên bản mới nhất
 • Dependencies: Spring Web, Spring Boot Actuator, Eureka Discovery Client

Sau khi điền các thông tin, nhấn "Generate" để tải xuống dự án. Giải nén và mở dự án trong IDE của bạn.

Bước 3: Cấu Hình Eureka Server

Trước tiên, bạn cần một Eureka Server để quản lý các dịch vụ trong hệ thống Microservices của mình. Tạo một module mới trong dự án và thêm dependency spring-cloud-starter-netflix-eureka-server vào file pom.xml hoặc build.gradle.

Trong file application.properties hoặc application.yml của module Eureka Server, thêm các cấu hình sau:

server:
 port: 8761
spring:
 application:
  name: eureka-server
eureka:
 client:
  registerWithEureka: false
  fetchRegistry: false

Thêm annotation @EnableEurekaServer vào class chính của module Eureka Server.

@SpringBootApplication
@EnableEurekaServer
public class EurekaServerApplication {
  public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(EurekaServerApplication.class, args);
  }
}

Bước 4: Tạo Microservice

Tạo một module mới cho Microservice. Thêm dependency spring-cloud-starter-netflix-eureka-client để đăng ký dịch vụ với Eureka Server.

Trong file application.properties hoặc application.yml, cấu hình tên ứng dụng và định nghĩa cổng:

server:
 port: 8081
spring:
 application:
  name: product-service
eureka:
 client:
  serviceUrl:
   defaultZone: http://localhost:8761/eureka/

Tạo một REST controller đơn giản để xử lý các yêu cầu HTTP:

@RestController
@RequestMapping("/products")
public class ProductController {
  @GetMapping
  public ResponseEntity<List<String>> getProducts() {
    return ResponseEntity.ok(Arrays.asList("Product 1", "Product 2", "Product 3"));
  }
}

Bước 5: Chạy và Kiểm Tra

Khởi động Eureka Server trước, sau đó là Microservice. Truy cập http://localhost:8761 để xem giao diện Eureka và kiểm tra xem service của bạn đã được đăng ký chưa.

Sau đó, bạn có thể truy cập http://localhost:8081/products để xem danh sách sản phẩm được trả về từ Microservice.

Kết Luận

Trong bài viết này, chúng ta đã đi qua các bước cơ bản để tạo một ứng dụng Microservices đơn giản sử dụng Spring Boot và Eureka. Kiến trúc Microservices mang lại nhiều lợi ích như khả năng mở rộng, linh hoạt trong phát triển và triển khai, giúp quản lý dễ dàng các dịch vụ độc lập trong hệ thống phức tạp.

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn
entry

Giải thích các kiểu test thường dùng trong Microservices?

entry

Các công ty nổi tiếng sử dụng kiến trúc Microservices?

entry

Các thách thức khi sử dụng Microservices?

entry

Các công cụ thường dùng cho Microservices?

Bài viết cùng tác giả

Không có kết quả

Không có kết quả

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào