0
0
Posts
DL
Dinh Lamdinhlam18112003

Thao Tác Với File Trong Python

Đăng vào 12 days ago

• 3 phút đọc

Chủ đề:

Python

Trong lập trình, việc thao tác với file là một phần không thể thiếu. Python, với cú pháp đơn giản và dễ hiểu, cung cấp một loạt các phương thức hỗ trợ thao tác với file một cách hiệu quả. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách thao tác với file trong Python, bao gồm mở file, đọc file, ghi file và các thao tác khác liên quan.

Mở File

Để thao tác với file, bước đầu tiên là mở file. Python sử dụng hàm open() để mở file. Hàm này trả về một đối tượng file, cho phép thực hiện các hoạt động như đọc hoặc ghi trên file đó.

Cú Pháp

file_object = open(file_name, access_mode='r', buffering=-1)
  • file_name: Tên file hoặc đường dẫn đến file cần mở.
  • access_mode: Chế độ truy cập file. Mặc định là 'r' (đọc). Các chế độ khác bao gồm 'w' (ghi), 'a' (ghi tiếp), 'r+' (đọc và ghi), v.v.
  • buffering: Điều chỉnh buffering. Mặc định là -1, tức là sử dụng buffering hệ thống.

Ví Dụ

f = open('example.txt', 'r')
print(f.read())
f.close()

Trong ví dụ trên, file example.txt được mở ở chế độ đọc ('r'). Sau đó, nội dung của file được đọc và in ra màn hình. Cuối cùng, file được đóng lại bằng phương thức close().

Đọc File

Python cung cấp nhiều phương thức để đọc dữ liệu từ file.

read()

Phương thức read(size) đọc một lượng dữ liệu từ file và trả về dưới dạng chuỗi. Nếu tham số size được bỏ qua, nó sẽ đọc toàn bộ nội dung file.

readline()

Phương thức readline() đọc một dòng từ file và trả về dưới dạng chuỗi.

readlines()

Phương thức readlines() đọc toàn bộ file và trả về một list, mỗi phần tử là một dòng trong file.

Ví Dụ

with open('example.txt', 'r') as f:
    print(f.read())

Trong ví dụ trên, câu lệnh with được sử dụng để mở file. Điều này đảm bảo file sẽ tự động được đóng sau khi khối lệnh được thực thi. Nội dung của file được đọc và in ra màn hình.

Ghi File

Để ghi dữ liệu vào file, file cần được mở ở chế độ ghi ('w') hoặc ghi tiếp ('a').

write()

Phương thức write(string) ghi chuỗi vào file. Nếu file được mở ở chế độ 'w', nội dung hiện tại của file sẽ bị ghi đè.

writelines()

Phương thức writelines(list) ghi một list các chuỗi vào file.

Ví Dụ

with open('example.txt', 'w') as f:
    f.write('Hello, Python!\n')

Trong ví dụ trên, file example.txt được mở ở chế độ ghi ('w') và một chuỗi được ghi vào file.

Thao Tác Khác Với File

Python cung cấp module osshutil để thực hiện các thao tác khác với file như đổi tên, xóa file, sao chép file, v.v.

os.rename()

Đổi tên file.

os.remove()

Xóa file.

shutil.copy()

Sao chép file.

Ví Dụ

import os
import shutil

# Đổi tên file
os.rename('example.txt', 'new_example.txt')

# Sao chép file
shutil.copy('new_example.txt', 'copy_of_example.txt')

# Xóa file
os.remove('new_example.txt')

Trong ví dụ trên, file example.txt được đổi tên thành new_example.txt, sau đó được sao chép thành copy_of_example.txt và cuối cùng file new_example.txt được xóa.

Kết Luận

Thao tác với file là một phần quan trọng trong lập trình Python. Bằng cách sử dụng các phương thức và module mà Python cung cấp, bạn có thể dễ dàng mở, đọc, ghi và thực hiện các thao tác khác với file. Điều quan trọng là luôn nhớ đóng file sau khi thao tác để tránh lãng phí tài nguyên hệ thống và ngăn chặn dữ liệu không được ghi hoàn chỉnh.

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn
entry

Cho biết dịch vụ và namespace trong file sau?

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: some-configmap
data:
  some_url: silicon.chip
entry

What is the purpose of php.ini file?

entry

Liệt kê các kiểu dữ liệu trong Python?

entry

Biến cục bộbiến toàn cục trong Python là gì?

Bài viết cùng tác giả

Không có kết quả

Không có kết quả

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào