Trang chủKhóa học

Package trong Go

0 phút đọc

Để có thể xây dựng được những thư viện phức tạp, chúng ta cần tìm hiểu về khái niệm gói (packages). Trong Go, mỗi gói được đặt tên theo cấu trúc của thử mục trong workspace. Nếu chúng ta xây dựng một hệ thống bán hàng, chúng ta thường bắt đầu bằng một gói có tên là "shopping" và đặt các file mã nguồn trong thư mục $GOPATH/src/shopping/.

Chúng ta không muốn đặt tất cả mọi thứ bên trong thư mục này. Ví dụ, có thể chúng ta muốn đặt một vài thành phần thuộc về cơ sở dữ liệu vào một thư mục khác. Để đạt điều đó, chúng ta tạo một thử mục con $GOPATH/src/shopping/db. Tên của gói của các file trong thư mục con này, đơn giản là db, nhưng để truy cập nó từ một gói khác, kể cả là gói shopping chúng ta cần sử dụng lệnh import shopping/db.

Nói cách khác, khi bạn đặt tên một gói, thông qua từ khóa package, bạn cung cấp một giá trị đơn, không phải là một đường dẫn đầy đủ (ví dụ, "shopping" hoặc "db"). Khi bạn sử dụng một gói, bạn cần chỉ đường dẫn đẩy đủ đến gói đó.

Trong thư mục src nằm bên trong workspace (thư mục chúng ta dùng để cài đặt ở phần đầu tiên của cuốn sách này), tạo một thư mục mới và đặt tên là shopping và một thư mục con bên trong nó, đặt tên là db.

Trong thư mục shopping/db, tạo một file và đặt tên là db.go và chứa đoạn mã sau:

package db
type Item struct {
 Price float64
}
func LoadItem(id int) *Item {
 return &Item{
  Price: 9.001,
 }
}

Chú ý rằng tên của gói phải trùng với tên của thư mục. Và cũng nhớ rằng, chúng ta vẫn chưa thực sự truy cập database, chúng ta chỉ dùng ví dụ này để mô tả cách tổ chức mã nguồn.

Bây giờ, hãy tạo một file có tên là pricecheck.go bên trong thư mục chính shopping. Nội dung của nó là:

package shopping
import (
 "shopping/db"
)
func PriceCheck(itemId int) (float64, bool) {
 item := db.LoadItem(itemId)
 if item == nil {
  return 0, false
 }
 return item.Price, true
}

Thật lạ vì bạn đang thêm gói shopping/db trong khi chúng ta đang đứng bên trong thư mục shopping. Thực tế, đường dẫn khi import một gói sẽ là $GOPATH/src/shopping/db, có nghĩa rằng bạn có thể dễ dàng thêm gói test/db nếu bạn có một gói được đặt tên là db bên trong thư mục src/test.

Nếu bạn đang xây dựng một gói, bạn sẽ không cần làm thêm gì nữa, ngoài việc bố trí thư mục như trên. Để tạo một file thực thi bạn cần một gói có tên main. Cách tôi thường dùng để làm việc này là tạo một thư mục có tên main bên trong thư mục shopping cùng với một file đặt tene là main.go và có nội dung như sau:

package main
import (
 "shopping"
 "fmt"
)
func main() {
 fmt.Println(shopping.PriceCheck(4343))
}

Bây giờ bạn có thể chạy mã bằng cách chuyển tới thư mục của dự án shopping và gõ:

go run main/main.go

Imports lồng nhau

Khi bạn bắt đầu xây dựng một hệ thống phức tạp hơn, bạn có thể gặp tình trạng import lồng nhau (cyclical imports). Điều này xảy ra nếu gói A import gói B nhưng gói B lại import chính gói A (một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các gói khác). Trình biên dịch không cho phép điều này xảy ra.

Hãy thay đổi cấu trúc của hệ thống shopping và khiến nó bị lỗi.

Chuyển định nghĩa Item từ shopping/db/db.go sang shopping/pricecheck.go. File pricecheck.go của bạn sẽ trông thế này:

package shopping
import (
 "shopping/db"
)
type Item struct {
 Price float64
}
func PriceCheck(itemId int) (float64, bool) {
 item := db.LoadItem(itemId)
 if item == nil {
  return 0, false
 }
 return item.Price, true
}

Nếu bạn thử chạy đoạn mã trên, bạn sẽ gặp một loạt các lỗi từ db/db.goItem chưa được định nghĩa. Điều đó là hiển nhiên. Item không còn nằm trong gói db nữa; nó đã được chuyển sang shopping. Chúng ta cần thay đổi một chút trong file shopping/db/db.go thành:

package db
import (
 "shopping"
)
func LoadItem(id int) *shopping.Item {
 return &shopping.Item{
  Price: 9.001,
 }
}

Bây giờ khi bạn thử chạy mã, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi import cycle not allowed. Chúng ta giải quyết vấn đề này bằng cách tạo ra một gói mới chứa các cấu trúc được chia sẻ giữa các gói với nhau. Cấu trúc thư mục sẽ là:

$GOPATH/src
 - shopping
  pricecheck.go
  - db
   db.go
  - models
   item.go
  - main
   main.go

pricecheck.go vẫn import shopping/db, nhưng db.go giờ sẽ import shopping/models thay vì shopping, do đó sẽ không bị lồng nhau. Vì chúng ta đâ chuyển cấu trúc Item sang file shopping/models/item.go, chúng ta cần thay đổiv shopping/db/db.go tham chiếu đến cấu trúc Item trong models:

package db
import (
 "shopping/models"
)
func LoadItem(id int) *models.Item {
 return &models.Item{
  Price: 9.001,
 }
}

Bạn sẽ thường xuyên thấy sự chia sẻ các cấu trúc như thế này giống như gói model, do đó, bạn nên có một thư mục khác đặt tên là utilities hoặc thứ gì đó tương tự. Nguyên tắc quan trọng khi viết các gói chia sẻ này là chúng sẽ không import bất cứ một gói nào từ shopping hoặc các gói con của nó. Chúng ta sẽ xem xét cách interface được dùng để giảm thiểu các loại phụ thuộc này.

Visibility trong Go

(Người dịch: nên hiểu là khả năng một thành phần nào đó của gói có thể được truy cập từ gói khác, do tiếng Việt không có từ tương đương nên không dịch)

Go sử dụng một luật đơn giản để xác định các kiểu dữ liệu hoặc các hàm có thể được truy cập từ ngoài gói chưa nó hay không. Nếu tên của kiểu hoặc hàm bắt đầu bằng kí tự in hoa, thì nó có thể truy cập được, ngược lại, nếu là kí tự thường thì không truy cập được từ các gói khác.

Điều này cũng đúng với các trường trong một cấu trúc. Nếu tên của một trường trong một cấu trúc bắt đầu bằng một kí tự thường thì chỉ có các đoạn code trong cùng một gói với nó có thể truy cập được.

Ví dụ, nếu items.go có một hàm như thế này:

func NewItem() *Item {
 // ...
}

hàm đó có thể được gọi từ bên ngoài bằng lời gọi hàm models.NewItem(). Nhưng nếu hàm đó được đặt tên là newItem, chúng ta sẽ không sử dụng được nó từ một gói khác.

Bạn nãy thử thay đổi tên của các hàm, các trường trong mã nguồn của shopping. Ví dụ, nếu bạn đổi tên trường của Item: Price thành price, bạn sẽ gặp lỗi biên dịch.

Quản lý các gói

Lệnh go chúng ta hay dùng là runbuild, có một lệnh khác là get được dùng để lấy các thư viện của bên ngoài (third-party libraries). go get hỗ trợ nhiều giao thức khác nhau nhưng trong ví dụ này, chúng ta sẽ thử lấy các thư viện trong Github, có nghĩa là, bạn nên cài đặt git trong hệ thống.

Giả sử như bạn đã có git được cài trong hệ thống, từ shell/command prompt, nhập:

go get github.com/mattn/go-sqlite3

go get sẽ tải file từ internet về workspace của bạn. Kiểm tra thư mục $GOPATH/src. Ngoài ra, cùng cấp với thư mục của shopping, bạn sẽ thấy một thư mục tên là github.com. Bên trong nó, bạn sẽ thấy thư mục mattn, trong đó lại chứa go-sqlite3.

Chúng ta vừa nói về cách để import các gói thư viện trong workspace. Để sử dụng gói go-sqlite3 vừa mới tải về, chúng ta làm như sau:

import (
 "github.com/mattn/go-sqlite3"
)

Tôi biết là nó trông giống hnw một URL, nhưng nó sẽ import gói go-sqlite3 nếu nó được tìm thấy trong thư mục $GOPATH/src/github.com/mattn/go-sqlite3.

Quản lý các thành phần phụ thuộc

go get có một vài lệnh đặc biệt khác. Nếu chúng ta dùng go get bên trong một dự án, nó sẽ quét tất cả các file, tìm kiếm các thư viện khác đang được import và tải chúng. Theo cách này, mã nguồn của chúng tớ trông giống như một Gemfile hoặc package.json.

Nếu bạn gọi go get -u nó sẽ cập nhật các gói (hoặc bạn cũng có thể cập nhật một gói được chỉ định bằng cách go get -u TÊN_ĐẦY_ĐỦ_CỦA_GÓI_CẦN_CẬP_NHẬT).

Cuối cùng, bạn có thể thấy go get vẫn chưa hoàn chỉnh. Ví dụ, không có cách nào để chỉ định một phiên bản (revision), nó luôn trỏ về master/head/trunk/default. Điều này sẽ là vấn đề lớn nếu bạn có hai dự án cần hai phiên bản khác nhau của cùng một thư viện.

Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể sử dụng công cụ quản lý phiên bản thư viện. Chúng còn khá mới goopgodep. Danh sách các công cụ tương tự ở đây go-wiki.

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Muốn đổi thói quen, phải thay hành động.

Bình luận

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube TechMely