Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Application Context trong Spring là gì?

Câu trả lời

Trong Spring Framework, Application Context là một interface trung tâm cung cấp cách để truy cập các cấu hình ứng dụng và các bean được quản lý bởi Spring IoC (Inversion of Control) container. Nói cách khác, Application Context là một phiên bản nâng cao của BeanFactory, cung cấp tất cả các tính năng của BeanFactory cùng với một số bổ sung khác.

Application Context chịu trách nhiệm khởi tạo, cấu hình và lắp ráp các bean trong Spring. Nó hỗ trợ quốc tế hóa (i18n), sự kiện ứng dụng, và cung cấp cách để tải tài nguyên. Nó cũng cho phép đăng ký và sử dụng các int...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Các module khác nhau trong framework Spring là gì?

middle

Sự khác biệt giữa Bean FactoryApplication Context là gì?

middle

Spring hỗ trợ những ORM nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào