Câu hỏi

Application Context trong Spring là gì?

Câu trả lời

Trong Spring Framework, Application Context là một interface trung tâm cung cấp cách để truy cập các cấu hình ứng dụng và các bean được quản lý bởi Spring IoC (Inversion of Control) container. Nói cách khác, Application Con...

Bạn cần đăng nhập để xem