Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Aspect trong Spring là gì?

Câu trả lời

Trong Spring Framework, một Aspect là một module của mã nguồn chứa các mối quan tâm chéo cắt (cross-cutting concerns) của ứng dụng. Các mối quan tâm chéo cắt là những chức năng hoặc logic mà ảnh hưởng đến nhiều điểm khác nhau trong ứng dụng, nhưng không thuộc về logic nghiệp vụ chính của ứng dụng. Ví dụ về các mối quan tâm chéo cắt bao gồm logging, transaction management, security, caching, và error handling.

Aspect giúp tách biệt các mối quan tâm chéo cắt ra khỏi logic nghiệp vụ chính, từ đó làm cho mã nguồn dễ đọc, dễ bảo trì và dễ tái sử dụng hơn. Trong Spring AOP (Aspect-Oriented Programming), các aspect được định nghĩa bằng cách sử dụng anno...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Có thể sử dụng cả Web MVCWebFlux trong cùng một ứng dụng không?

junior

View là gì và ý tưởng đằng sau việc hỗ trợ các loại View khác nhau trong Spring là gì?

middle

Các module khác nhau trong framework Spring là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào