Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Làm thế nào để định nghĩa phạm vi (scope) của một bean trong Spring?

Câu trả lời

Trong Spring, bạn có thể định nghĩa phạm vi của một bean thông qua việc sử dụng các annotations hoặc thông qua cấu hình XML. Điều này xác định cách mà Spring IoC container sẽ quản lý và cung cấp các bean trong ứng dụng.

Bạn có thể sử dụng các annotations như @Scope trên các class hoặc method khai báo bean:

@Component
@Scope("singleton") // hoặc @Scope(ConfigurableBeanFactory.SCOPE_SINGLETON)
public class MySingletonBean {
    // ...
}
@Component
@Scope("prototype") // hoặc @Scope(Co...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Spring là gì?

middle

Sự khác biệt giữa Bean FactoryApplication Context là gì?

middle

Spring hỗ trợ những ORM nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào