Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Chu kỳ hoạt động của Bean trong Spring Framework là gì?

Câu trả lời

Chu kỳ đời của một Bean điển hình trong Spring Bean Factory Container bao gồm các bước sau:

  1. Định nghĩa Bean: Đầu tiên, bean được định nghĩa trong file cấu hình Spring, có thể là XML, Java Config, hoặc thông qua Annotations.
  2. Khởi tạo Bean Factory: Spring Container (ở đây là Bean Factory) được khởi tạo bởi Spring Framework.
  3. Tạo Bean: Bean Factory sẽ tạo thể hiện của bean dựa trên định nghĩa. Điều này bao gồm việc gọi constructor để tạo bean.
  4. Điền thuộc tính Bean: Nếu bean có bất kỳ thuộc tính nào được định nghĩa, các giá trị này sẽ được điền vào bean sau khi bean được tạo.
  5. Gọi BeanPostProcessor (trước khởi tạo): Trước khi bean được khởi tạo hoàn toàn, Spring cho phép các BeanPostProcessor tùy chỉnh thực hiện một số xử lý trước khi phương thức khởi tạo (init method) của bean được gọi.
  6. Gọi phương thức khởi tạo: Nếu bean có phương thức khởi tạo được định nghĩa (ví dụ, thông qua annotation @PostConstruct hoặc thông qua thuộc tín...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Xử lý sự kiện trong Spring được thực hiện như thế nào?

middle

Aspect trong Spring là gì?

middle

Sự khác biệt giữa @RequestParam@PathVariable trong Spring là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào