Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa Bean FactoryApplication Context là gì?

Câu trả lời

Bean Factory và Application Context là hai thành phần trong Spring Framework, nhưng có một số điểm khác biệt quan trọng.

Bean Factory là một phần cơ bản của Spring IoC Container, cung cấp cơ chế cơ bản để quản lý và cung cấp các bean. Nó chịu trách nhiệm cho việc tạo, cấu hình và quản lý các đối tượng trong ứng dụng.

Application Context là một sự mở rộng của Bean Factory, cung cấp tất cả các tính năng của Bean Factory và thêm...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa các Annotation @Controller@RestController trong Spring là gì?

middle

Module Core Container trong Spring Framework có mục đích gì?

middle

Spring beans trong Spring framework là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào