Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Khác biệt giữa concern và `cross-cu...

Câu trả lời

Trong lập trình, một concern là một chức năng hoặc một mối quan tâm cụ thể trong một ứng dụng. Nó thường biểu diễn một khía cạnh cụ thể của chức năng, như quản lý giao dịch, xử lý ngoại lệ, hoặc logic nghiệp vụ. Một concern có thể được khai báo như một function mà chúng ta muốn implement

Cross-cutting concern là một loại concern đặc biệt mà ảnh hưởng hoặc áp dụng cho nhiều phần khác nhau của ứng dụng. Điều này tương tự như việc động tác chèn một module hoàn chỉnh (ghi nhật ký, bộ nhớ cache, v.v.) vào Spring framework một cách động. Cross-cutting concerns là các phần của một ...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Bean Factory trong Spring là gì?

middle

Các Design Patterns nào được sử dụng trong Spring Framework?

senior

Sự khác biệt giữa các annotations @Component, @Controller, @Repository & @Service trong Spring là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào