Câu hỏi

Khác biệt giữa concerncross-cutting concern trong Spring AOP là gì?

Câu trả lời

Trong lập trình, một concern là một chức năng hoặc một mối quan tâm cụ thể trong một ứng dụng. Nó thường biểu diễn một khía cạnh cụ thể của chức năng, như quản lý giao dịch, xử lý ngoại lệ, hoặc logic nghiệp vụ. Một concern có thể đ...

Bạn cần đăng nhập để xem