Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Mô tả một số event tiêu chuẩn trong Spring?

Câu trả lời

Trong Spring Framework, các event tiêu chuẩn là một phần của mô hình sự kiện và người nghe (event-listener model) mà Spring cung cấp để cho phép các thành phần trong ứng dụng giao tiếp với nhau một cách lỏng lẻo. Dưới đây là một số event tiêu chuẩn trong Spring:

1. ContextRefreshedEvent

  • Mô tả: Sự kiện này được phát ra khi ApplicationContext của Spring được tạo hoặc làm mới. Điều này có thể xảy ra nhiều lần, chẳng hạn như khi cấu hình lại ApplicationContext.
  • Sử dụng: Thường được sử dụng để thực hiện các tác vụ khởi động, như khởi tạo tài nguyên hoặc bắt đầu các dịch vụ nền.

2. ContextStartedEvent

  • Mô tả: Sự kiện này được phát ra khi ApplicationContext của Spring được khởi động bằng cách gọi phương thức start() trên nó.
  • Sử dụng: Có thể được sử dụng để kích hoạt các tác vụ hoặc dịch vụ khi ApplicationContext bắt đầu.

3. ContextStoppedEvent

  • Mô tả: Sự kiện này được phát ra khi ApplicationContext của Spring bị dừng lại bằng cách gọi phương thức stop() t...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Spring IoC Container là gì?

middle

Module Core Container trong Spring Framework có mục đích gì?

senior

Khái niệm "Join point" là gì trong lập trình Spring là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào