Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Trong Spring MVC, "Model" là gì?

Câu trả lời

Trong Spring MVC, "Model" là một phần của mô hình Model-View-Controller (MVC), đại diện cho dữ liệu và logic của ứng dụng. Model chứa thông tin về các đối tượng và thực hiện các thao tác liên quan đến dữ liệu như truy xuất cơ sở dữ liệu. Nó thường chứa các file POJO (Plain Old Java Object), Service, DAO (Data Access Object) thực hiện truy cập database và xử lý business logic. Model đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp và quản lý dữ liệu mà ứng dụng cần để thực hiện các chức năng của mình

Trong quá trình ...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Trong Spring, inner beans là gì?

middle

Aspect trong Spring là gì?

senior

Ưu điểm của Spring MVC so với Struts MVC là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào