Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Spring Boot là gì?

Câu trả lời

Trong Spring Framework, Spring beans là các đối tượng được quản lý bởi Spring IoC (Inversion of Control) container. Một bean là một đối tượng được tạo ra, quản lý và cấu hình thông qua container Spring. Các bean là trung tâm của bất kỳ ứng dụng Spring nào và là nơi chứa logic ứng dụng, dữ liệu, và các chức năng khác.

Spring container sử dụng cấu hình (được định nghĩa trong XML, Java annotations, hoặc Java code) để tạo ra các bean, quản lý vòng đời của chúng, và cấu hình chúng với các phụ thuộc cần thiết. Quá trình này được gọi là "wiring" hoặc "dependency injection" (DI), nơi container tự động chèn các phụ thuộc vào các bean thay vì phải tạo hoặc tìm kiếm các phụ thuộc một cách thủ công.

Tính năng chính của Spring beans:

  1. Quản lý vòng đời: Spring container quản lý vòng đời của các bean, từ việc tạo ra cho đến khi hủy. Các phương thức vòng đời có thể được cấ...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa Bean FactoryApplication Context là gì?

senior

Sử dụng Reactive Streams trong Spring có những hạn chế gì?

middle

Spring hỗ trợ những ORM nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào