Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Controller method trong Spring có thể trả về những kiểu dữ liệu nào là hợp lệ?

Câu trả lời

Trong Spring Framework, một controller method có thể trả về nhiều kiểu dữ liệu khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu của ứng dụng và cách bạn muốn xử lý dữ liệu đầu ra. Dưới đây là một số kiểu dữ liệu hợp lệ mà một controller method có thể trả về:

  1. String: Trả về tên của view để hiển thị, sử dụng ViewResolver để giải quyết view.
  2. ModelAndView: Đối tượng chứa cả dữ liệu mô hình và tên view, cho phép bạn trả về cả hai trong một lần trả về.
  3. Model hoặc Map: Trả về mô hình dữ liệu mà không cần chỉ định view. Thường được sử dụng khi bạn muốn trả về dữ liệu mô hình và để Spring tự động xác định view dựa trên yêu cầu.
  4. ResponseEntity: Cho phép bạn trả về đầy đủ thông tin phản hồi HTTP, bao gồm trạng thái, tiêu đề và nội dung phản hồi.
  5. void: Khi không cần trả về một view hoặc dữ liệu cụ thể, ví dụ như khi gửi dữ liệu trực tiếp tới HttpServletResponse.
  6. Các kiểu dữ liệu @ResponseBody: Khi bạn muốn trả...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Xử lý sự kiện trong Spring được thực hiện như thế nào?

middle

WebClientWebTestClient trong Spring để làm gì?

middle

Bạn có cần có spring-mvc.jar trong classpath hay nó là một phần của Spring Core?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào