Câu hỏi

Controller method trong Spring có thể trả về những kiểu dữ liệu nào là hợp lệ?

Câu trả lời

Trong Spring, các phương thức của Controller có thể trả về nhiều loại dữ liệu hợp lệ, bao gồm:

  1. String: Được hiểu là tên của view hoặc URL mà ...
Bạn cần đăng nhập để xem