Câu hỏi

Các Annotation quan trọng trong Spring mà bạn đã sử dụng là gì?

Câu trả lời

Trong Spring Framework, có nhiều annotation quan trọng được sử dụng để đơn giản hóa cấu hình và quản lý các bean trong ứng dụng. Dưới đây là một số annotation quan trọng mà bạn có thể sử dụng trong các dự án Spring:

1. @SpringBootApplication

  • Đây là một annotation tổng hợp được sử dụng trên phương thức main của ứng dụng Spring Boot. Nó bao gồm @Configuration, @EnableAutoConfiguration, và @ComponentScan để tự động cấu hình và quét các bean trong package và sub-packages.

2. @Component

  • Đánh dấu một class là một bean Spring. @Component là một annotation chung chung và có thể được sử dụng cho bất kỳ bean nào không phù hợp với các vai trò cụ thể hơn như @Service, @Repository, hoặc @Controller.

3. @Service

  • Đánh dấu một class là một "Service", một thành phần chứa logic nghiệp vụ. @Service là một specialization của @Component và thường được sử dụng trong tầng service.

4. @Repository

  • Đánh dấu một class là một "Repository", một thành phần thực hiện truy cập dữ liệu. @Repository là một specialization của @Component và thường được sử dụng trong tầng truy cập dữ liệu.

5. @Controller

  • Đánh dấu một class là một "Controller", một thành phần xử lý các yêu cầu HTTP. @Controller là một specialization của @Component ...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa các Annotation @Controller@RestController trong Spring là gì?

expert

Trong Reactive Programming của Spring, MonoFlux là những kiểu dữ liệu gì?

junior

Spring Boot là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào