Câu hỏi

Spring hỗ trợ những ORM nào?

Câu trả lời

Spring Framework hỗ trợ tích hợp với nhiều công nghệ Object-Relational Mapping (ORM) thông qua Spring Data Access/Integration layer. Dưới đây là một số ORM phổ biến mà Spring hỗ trợ:

1. Hibernate

  • Mô tả: Hibernate là một trong những giải pháp ORM phổ biến nhất và được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng Java. Spring cung cấp tích hợp chặt chẽ với Hibernate, cho phép dễ dàng cấu hình và sử dụng trong các ứng dụng Spring.

2. Java Persistence API (JPA)

  • Mô tả: JPA là một Java specification cho ORM. Spring hỗ trợ JPA và cho phép tích hợp với các nhà cung cấp JPA như Hibernate, EclipseLink, và OpenJPA.

3. Java Database Connectivity (JDBC)

  • Mô tả: Mặc dù JDBC không phải là một giải pháp ORM, Spring cung cấp một lớp trừu tượng để làm việc với JDBC, giúp giảm bớt sự phức tạp của việc viết mã JDBC thủ công và quản lý tài nguyên cơ sở dữ liệu.

4. MyBatis

  • Mô tả: MyBatis là một framework persistence mà cho phép sử dụng SQL thủ công nhưng vẫn giữ được sự đơn giản...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Trong Spring, Weaving là gì?

middle

Khi bạn gắn đánh dấu một phương thức với @Transactional trong Spring, thực sự xảy ra điều gì?

middle

Spring IoC Container là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào