Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Làm thế nào để inject Java Collection trong Spring?

Câu trả lời

Trong Spring Framework, việc inject Java Collection vào các bean có thể thực hiện thông qua XML configuration hoặc sử dụng annotations. Dưới đây là cách thực hiện thông qua cả hai phương pháp:

Sử dụng XML Configuration

Spring cung cấp bốn loại element để cấu hình các collection: <list>, <set>, <map>, và <props>

 • List: Dùng để inject một danh sách các giá trị, cho phép trùng lặp.
 • Set: Dùng để inject một tập hợp các giá trị, không cho phép trùng lặp.
 • Map: Dùng để inject một tập hợp các cặp key-value, key và value có thể thuộc bất kỳ kiểu dữ liệu nào.
 • Props: Dùng để inject một tập hợp các cặp key-value, nhưng key và value đều là chuỗi.

Ví dụ về cách cấu hình trong file XML:

<bean id="exampleBean" class="com.example.ExampleBean">
  <property name="someList">
    <list>
      <value>Value 1</value>
      <value>Value 2</value>
    </list>
  </property>
  <property name="someMap">
    <map>
      <entry key="key1" value="value1"/>
      <entry key="key2" value="value2"/>
    </map>
  </property>
</bean>

Sử dụng Annotations

Khi ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm thế nào để tích hợp Java Server Faces (JSF) với Spring?

senior

Có những loại Advice nào trong Spring AOP là gì?

senior

Sự khác biệt giữa các annotations @Component, @Controller, @Repository & @Service trong Spring là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào