Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Scope Prototype trong Spring hoạt động như thế nào?

Câu trả lời

Trong Spring Framework, Scope Prototype định nghĩa cách một bean được tạo và quản lý trong Spring IoC Container. Khi một bean được định nghĩa với scope là prototype, Spring IoC Container sẽ tạo một thể hiện mới của bean mỗi khi bean đó được yêu cầu thông qua container. Điều này khác biệt so với scope singleton (mặc định), nơi một thể hiện duy nhất của bean được tạo và chia sẻ trong toàn bộ container.

Cách Hoạt Động của Scope Prototype:

 1. Định Nghĩa Bean: Trong file cấu hình của Spring (XML, Java Config, hoặc Annotations), bạn định nghĩa một bean và chỉ định scope của nó là prototype.

  Ví dụ với Java Config:

  @Bean
  @Scope("prototype")
  public MyBean myBean() {
    return new MyBean();
  }
 2. Yêu Cầu Bean: Mỗi khi một bean được yêu cầu từ container (ví dụ, thông qua ApplicationContext.getBean()), một thể hiện mới của bean sẽ được tạo.

 3. Sử Dụng Bean: Thể hiện mới của bean được trả về cho người dùng và có thể được sử dụng như bất kỳ đối tượng Java thông thường nào.

 4. **Quản Lý Thể ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Có những loại Advice nào trong Spring AOP là gì?

senior

Trong Spring, inner beans là gì?

middle

Sự khác biệt giữa các Annotation @Controller@RestController trong Spring là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào